Taşınmadan önce Yapmanız Gerekenler

Ev ta??mak hayat?n bir gerçe?i ve ta??nmak herkes için s?k?nt?l?d?r. Ama biraz ara?t?rma, biraz da planla her?ey çok kolay olabilir. Ta??nmadan önce size tavsiye ettiklerimizi yerine getirirseniz ta??nmay? eziyet ve s?k?nt? olmaktan ç?karabilirsiniz.

 • Yeni evinizin tüm elektrik, do?algaz ve su aboneliklerinizi ba?lat?n. Yeni evinizde karanl?kta so?uk ortamda ve ???ks?z kalmak istemezsiniz.
 • Yeni eviniz yak?nsa çocuklar?n?z varsa ta??nmadan önce beraber gidip bak?n. Bu onlar?n ta??nmadan önce kendilerni yeni ortama haz?rlamalar?na yard?m olur. Sürprizler çocuklar için s?k?nt?l? olabilirler.
 • ?yi bir nakliyat firmas?yla anla??n. E?er daha önceden tan?d???n?z bir firma varsa onu aray?p randevu al?n?z. e?er tan?d???n?z yoksa dostlar?n?zdan tavsiye isteyiniz çünkü do?ru bir nakliyat firmas? bulmak piyango gibidir. E?er dostlar?n?zdan da bu konuda yard?m alamazsan?z internette detayl? bir ara?t?rma yap?n. Buldu?unuz firmalar? hemen aramay?n öncelikle sikayetvar.com gibi sitelerden bu firma hakk?nda ?ikayet olup olmad???n? ara?t?r?n. Sonrada mümkünse aray?p exper isteyin. Exper gelmesi onlara güvenip güvenmemeniz için ön görü sahibi olman?z? sa?lar.
 • Nakliyat firmalar? genellikle klima demontesi ve montaj? yapmazlar ama gelen experle konu?ursan?z baz?lar? sizin için daha uygun fiyata anla?mal? elektrikçi ve klimac? ayarlayabilirler.
 • E?er yeni evdeki matkap i?inizi nakliyat firman?zla konu?mad?ysan?z önceden bir elektrikçiyle anla??n.
 • Gelen exper le detayl? konu?un ve bütçenize uygun bir fiyatland?rma talep edin. tüm ?artlar?n?z? konu?un ve daha sonra herhangi bir anla?mazl??a dü?memek için sözle?me imzalay?n.
 • Fazla abart?l? vaatlerde bulunanlardan kaç?n?n. Ba?kas?n? kötüleyenlerden de.
 • Ta??nmayacak e?yalar?n?z? i?aretleyin.
 • De?erli e?yalar?n?z? (tak?lar?n?z? ve de?erli ?eylerinizi) kendiniz al?n. Nakliyat ?irketleri sorumluluk kabul etmezler.
 • K?r?lma ihtimali  olan e?yalar?n?z? kendiniz ambalajlamaya çal??may?n. Çünkü ta??ma yapan elemanlar kendi sarmad?klar? e?yan?n nas?l ta??nmas? gerekti?ini bilmezler. Kendileri paketledikleri zaman en güvenli ta??ma ?eklini bilirler.
 • ??çilere ta??maya ba?lamadan önce gereken uyar?lar? yap?n ve tüm e?yan?z?n ambalajl? ta??nd???ndan emin olun.
 • Zamandan kazanmak istiyorsan?z k?r?lacak (bardak,tabak, mutfak malzemesi gibi) e?yalar?n?z? kendiniz ambalajlayabilirsiniz. Bu size enaz iki saat kazand?racakt?r.
 • Yeni evinizde i?çileri yönendirerek hangi e?yay? hangi odaya ta??malar? gerekti?i konusunda yard?mc? olun.
 • Ve en önemlisi..  anla?t???n?z nakliyecinize güvenin

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet Wendell Smallwood Jersey