Eşya Depolarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

E?ya Depolarken Dikkat edilmesi gerekenler.

e?ya depolama depo
e?ya depolama depo

Ev veya ofis e?yas? depolarken hem depolama firmas?n?n hemde e?yay? depolayan mü?terinin yapmas? gerekenler var.

Mü?terinin Yapmas? gerekenler.

 • ?yi bir depolama firmas? bulmal?. Bunu ta??n?rken dikkat etti?i yollarla bulmal?. Zaten muhtemelen ta??ma firmas?yla depolama firmas? ayn? olacakt?r. Bu yüzden firma seçimi iyi yap?lmal?.
 • Depoyu ggidip görün sonra anla??n.
 • Depolama türüne kara verin. Baz? firmalar konteyn?r depolarla hizmet verir. Bunun baz? avantajlar? olmakla beraber dezavantajlar? da mevcuttur. Konteyn?rla tüm e?yan?z? almaz ve birden fazla konteyn?r kiralaak zorunda kalabilirsiniz. Bu da size daha yüksek maliyet anlam?na gelir. E?er e?yan?zda hafif bir rutubet varsa konteyn?r?n küflenmesi riski vard?r ve depo sahibi sorumluluk kabul etmez. E?er evdepo ?eklinde bir depo ya karar verirseniz bunuda baz? avantajlar? olmakla birlikte ufak sak?ncalar? olabilir. E?er güven sorununu a?arsan?z böyl bir depolama ?ekli daha ekonomiktir. Ancak böyle depolar?n norml katlarda olmas? gerekir. Bodrum veya güne? görmeyen katlada rutubet ve ha?are sorunu olabilir. Depoyu görmenin böyle bir avantaj? olacakt?r.
 • E?yay? ambalajl? olarak depolad???n?zdan emin olun.
 • Depo sahibiyle sözle?me imzalay?n.
 • Kira miktar? ve y?ll?k kira art?? konusunda konu?un ve her?eyi anla?maya ba?lay?n.
 • Önemli e?yalar?n?z?n listesini yap?n ve depocuya teslim etti?inize dair imzalat?n. Elektrikli ve elektronik e?yan?z?n çal??t???n? ve hasars?z oldu?unu daha ambalajlanmadan önce gösterin ve bozuk olmad?klar?n? gösterin.
 • De?erli ve antika e?yan?z varsa özellikle gösterin ve kendilerinin ambalajlamas?n? isteyin ve listeye ekleyin.
 • Gerekirse tüm e?yan?z?n resmini çekin ve mail adresinize dosya halinde yükleyin. Bu birkaç dakikan?z? alacakt?r.
 • Depocunun tüm ileti?im bilgilerini al?n ve kendi ileti?im bilgilerinizi verin. ( mail adresi, telefon vb.)
 • Depocunun banka hesap numaras?n? al?n ve anla?t???n?z ?ekilde ödemenizi yap?n.
e?ya depolama konteyn?r
e?ya depolama konteyn?r

Depocunun Görevleri.

 • Deponuzun güvenli oldu?undan emin olun. Gerekirse güvenlik kameralar? takt?r?n ve sizden ba?ka kimsede aahtar?n?n olmad???ndan emin olun.
 • Mü?teriye rahatl?kla gösterebilecek kadar temiz ve ferah olmal?.
 • E?yan?n iyice ambalajl? oldu?undan emin olun.
 • Ha?ere yönünden hijyenik olmas?n? sa?lay?n.
 • E?ya?n d??ar?dan görünmeyecek ?ekilde kapat?lm?? olmas?n? sa?lay?n ve üzerine m?terinin ismini ve ileti?im bilgilerini yaz?n.
 • Mü?teri bilgileri hem dijital hemde sa?lam bir deftere not al?nmal?.

 

 

Kaydet Cam Atkinson Jersey