anadolu yakası even eve nakliyat

Kurtköy Evden Eve Nakliyat

Kurtköy Evden Eve Nakliyat

Kurtköy Evden Eve Nakliyat

 

            Kurtköy evden eve nakliyat ad? alt?nda y?llard?r kurumsal ve profesyonel ta??mac?l?k hizmeti vermekteyiz. ?stanbul ilinde ya??yorsan?z ve nakliyat i?iniz varsa mutlaka Kurtköy evden eve nakliyat firmas?n? tercih etmelisiniz.

 Kurtköy Evden Eve Nakliyat Firmas? Olarak Neler Yap?yoruz?

 

Neredeyse ço?u ki?ilerin zorland??? i?lerden birisi de ta??mac?l?k i?leridir. Büyük küçük demeden her türlü e?yalar?n ta??nmas? s?ras?nda meydana gelen kar???kl?klar ta??ma i?ini bir hayli zorlanmas?na ve e?yalar?n hasar görmesine yol açar. Kurtköy evden eve nakliyat insanlar?n ta??mac?l?k s?ras?nda zor durumda kalmamalar? ve e?yalar?n?n hasara u?ramamas? için profesyonel bir ?ekilde ta??ma i?lemlerini yapmaktad?r. Firma olarak ta??mac?l?k s?ras?nda ta??nacak yere e?itimli elemanlar ve marangozlar yollamaktad?r. E?itimli elemanlar?m?z e?yalar? sökerek cinsine ve büyüklü?üne göre paketleyip dikkatli bir ?ekilde özel ta??ma araçlar?na yüklerler.

E?yalar?n hepsi ta??ma araçlar?na yüklenir yüklenmez, k?sa zamanda yeni adreslerine dikkatli bir ?ekilde yeni adreslerine götürülür. Yeni adrese gelince ta??ma araçlar?ndan indirilen e?yalar paketlerinden aç?larak, marangozlar taraf?nda montaj i?i yap?l?r ve iste?iniz do?rultusunda yerlerine yerle?tirilir. Elemanlar?m?z perdeler, çerçeve ve aksesuarlar gibi e?yalar hariç tüm mobilya ve beyaz e?yalar? yerine yerle?tirmekle sorumludur.

 

Sürekli olarak büyüyen ve geli?en firmam?z ?stanbul’un gözde semtlerinden birisi olan Kurtköy ve çevresinde sorunsuz nakliye hizmetini garanti eder. A’dan Z’ye tüm e?yalar?n?z? sigortal? olarak ta??yor. Olas? en ufak hasarlarda zarar?n?z? kar??lama sözü veriyoruz. Siz çaylar?n?z? yudumlarken profesyonel elemanlar?m?z mobilyalar?n?z? yerlerine yerle?tirip, beyaz e?yalar?n?z? da çal???r duruma getirdikten sonra adresinizden ayr?l?yorlar.

 Ta??madan Önce Firmam?za Vermeniz Gereken Bilgiler

           Kurtköy evden eve nakliyat firmas?na ta??ma s?ras?nda laz?m olan gerekli bilgiler vard?r. Bu bilgiler fiyatland?rmada ve nakliye s?ras?nda göz önünde bulunacak ve sizin ta??ma i?lemlerinizi kolayla?t?racakt?r. Ayr?ca bu bilgileri bilmemiz ta??ma s?ras?nda pratik çözümler üretmekte ve bu çözümler ile daha hassas hizmet verece?iz. Ta??nmadan önce bize bildirmeniz gereken bilgiler ?unlard?r;

 

Ta??n?rken kaç?nc? katta kaç?nc? kata ta??naca??n?z?,

– Ta??nacak binada asansör var m?? Varsa ta??ma s?ras?nda kullan?labilir mi?

E?yalar?n genel durumu ve miktar?,

De?erli ve antika e?yalar?n olup olmad???,

Hassas e?yalar?n olup olmad??? gibi bilgilerin firmam?z taraf?na verilmesi ?artt?r.

 

 

Kurtköy evden eve nakliyat

Kurtköy nakliyat

Kurtköy evden eve nakliyat firmalar?

Kaydet

Kaydet

Kaydet Royce Freeman Authentic Jersey