anadolu yakası even eve nakliyat

Samandıra Evden Eve Nakliyat

Samand?ra Evden Eve Nakliyat

Evden Eve Nakliyat Nedir?

Gedizler Nakliyat olarak Samand?ra da Kaliteli ve güvenli evden eve nakliyat ve ofis ta??mac?l?k hizmetlerini 1990 dan beri mü?teri memnuniyeti odakl? olarak gerçeklertirmektedir.

Samand?ra da tüm nakliye hizmetlerimiz amblajl?d?r. Gedizler nakliyat olarak nakliyat için özel üretilen kaliteli ve güvenli kal?n naylon patpat kullanmaktay?z. Kirlenme riski olan koltuk vb mobilyalar?n?z ambalajlanmadan önce streçle kaplan?r.

Hizmetimiz avrupa standartlar?nda olup evden eve nakliyat ta hedefimiz mü?teri memnuniyetidir.

gereken durumlarda e?yalar?n?z battaniye ile desteklenir.

Mü?terilerimizin lay?k oldu?u hizmeti sunmaktan gurur duyuyoruz.

Read More

anadolu yakası even eve nakliyat

Pendik Evden Eve Nakliyat

Pendik Evden Eve Nakliyat

Evden Eve Nakliyat Nedir?

Gedizler Nakliyat olarak Pendik ve çevresinde 1990 dan beri memnuniyet grantili ve mü?teri odakl? evden eve nakliyat ve ofis ta??mac?l?k hizmetleri vermekteyiz.

Pendik te verdi?imiz tüm hizmetlerimiz sistemli planl? ve ambalajl?d?r.

Nakliyat hizmetinde ambalaj çok önemlidir. Çünkü amblajlanmayan e?ya ta??ma esnas?nda hasar görebilir. Gedizler nakliyat olarak gerek evden eve nakliyat hizmetinde ve gerekse ofis ta??mac?l?k hizmetinde maximum korumal? amblajlama sistemi uyguluyoruz. Ambalaj malzemessi olarak kl?n naylon patpat ve streç kullan?l?r. gerekli durumlarda extra karton ve battaniye uygulan?r.

Pendik ve çevresinde yapt???m?z kaliteli evden eve nakliyat hizmetimiz sayesinde Pendik çevresinde ençok tavsiye edilen firma olmaktay?z.

Mü?terilerimizin lay?k oldu?u hizmeti sunmaktan gurur duyuyoruz.

Read More

anadolu yakası even eve nakliyat

Örnek Mahallesi Evden Eve Nakliyat

Örnek Mahallesi Evden Eve Nakliyat

Gedizler Nakliyat ?stanbul Örnek Mahallesi nde evden eve nakliyat hizmetinin yan?nda Örnek Mahallesi nde ofis ve büro ta??mac?l??? hizmeti de sunmaktad?r. Gedizler  Nakliyat Örnek Mahallesi nde verdi?i Ofis ta??mac?l?k hizmeti sayesinde 1990 dan beri tercih edilen ve güvenilen marka haline gelmi?tir.
Gedizler Nakliyat olarak ?stanbul Örnek Mahallesi nde Evden eve nakliyat sektörüne yeni  bir boyut getirdik. ”Yüzde yüz Mü?teri memnuniyeti” parolas?yla ç?kt???m?z yola, bugün i?ini yapt???m?z her aile ve ofisini ta??d???m?z her ?irket taraf?ndan tavsiye edilerek büyüyoruz. Örnek Mahallesi nde Nakliyat Hizmeti standartlar?n? yapt???m?z Hizmetle daha da yükseltmek niyetindeyiz.
Örnek Mahallesi nde Ev ve ofis nakliyat? fiyatlar? standart olmay?p ev veya ofisin oda say?s?, e?ya durumu, kat say?s? ve ta??n?lacak yerin kat veya mesafe durumuna ba?l? oldu?u için sabit de?ildir. Daha sa?l?kl? bir fiyatland?rma için size tavsiyemiz experimizi ça??rman?zd?r. Gelen experimiz expertiz hizmeti için sizden bir ücret talep etmez. Experimiz eviniz veya i?yerinizin durumunu göz önüne alarak sizin için en uygun fiyat? tespit eder. Fiyatta anla??lmas? durumunda anla?ma imzalan?r. Gerekirse ta??nma i?lemini ayr?nt?l? olarak anlat?r ve sizin yapman?z gerekenler konusunda bilgiler verir.
E?er siz de ‘evimi ta??mak istiyorum ama nas?l ta??yabilirim’ diyorsan?z ve en kolay nas?l ta??nabilece?inizi bilmiyorsan?z tam arad???n?z yerdesiniz.
Gedizler Nakliyat Örnek Mahallesi nde y?llard?r sürdürdü?ü Evden eve nakliyat ve ofis ta??mac?l??? hizmeti sayesinde Örnek Mahallesi nde En be?enilen Nakliyat firmas? olmu?tur. Örnek Mahallesi nde Nakliyat hizmetinde bizi seçen ve dostlar?na tavsiye eden binlerce mü?terilerimize te?ekkürler…

Mü?terilerimizin lay?k oldu?u hizmeti sunmaktan gurur duyuyoruz.

 

 

 

Read More

anadolu yakası even eve nakliyat

Nişantaşı Evden Eve Nakliyat

Ni?anta?? Evden Eve Nakliyat

Evden Eve Nakliyat Nedir?

Gedizler Nakliyat evden eve nakliyat hizmetinde sürdürre geldi?i kaliteli, güvenli ve ambalajl? hizmetini Ni?anta?? nda y?llard?r devam ettirmektedir. Gerek ni?anta?? içinde ve gerekse ba?ka semtlerden Ni?anta?? na yapt??? nakliyat hizmetlerinde mü?terilerinin hepsini memnun etmeyi ba?arm?? ve memnun mü?terilerilerimiz taraf?nfdan tavsiye edilmektedir.

Gedizler Nakliyat Ni?anta?? nda do?ru planlama, problem çözücü ve sistemli çal??mas? sayesinde mü?terilerine hizet vermektedir.

 

Mü?terilerimizin lay?k oldu?u hizmeti sunmaktan gurur duyuyoruz.

Read More

anadolu yakası even eve nakliyat

Merter Evden Eve Nakliyat

Merter Evden Eve Nakliyat

Merter Evden Eve Nakliyat

 

Evinden s?k?l?p yeni eve ta??nmak isteyenler çok iyi bilir. Ev ta??mak o kadar zorlu bir süreçtir ki karma?a içinde kal?n?r ço?u zaman. Bu karma?a sizi daha çok yorar. Sinir, stres derken tüm gününüz mahvolur. Tam bir ba? belas? haline gelir. Eee tabi durum böyle olunca eve nakliyat sektörü h?zla geli?mi? ve önem kazanm??t?r.

Eskiden bu zamana kadar Çok say?da firma geli?mi? ve bugüne yerlerini alm??lard?r. Merter evden eve nakliyat olarak Kurdu?umuz firma sayesinde ev ta??man?n stresi zorlu?unu omuzlar?n?zdan almay? amaçl?yoruz. Siz stres yapmadan, s?k?nt?ya girmeden arkan?za yaslan?p kahvelerinizi yudumlarken biz e?yalar?n?z? paketleyip yeni eve ta??yor ve ayn? zamanda ayn? gün içerisinde yeni evinizde kurulumlar?n? gerçekle?tiriyoruz.

Peki, Merter evden eve nakliyat  firmas? olarak nakliyat i?lemleri nas?l süreç içerisinde gerçekle?mektedir. Her i?te oldu?u gibi bu i?te de a?amalar? ve dikkat edilmesi gereken hususlar elbette vard?r. Kurdu?umuz ve ?uanda hizmetinize sundu?umuz Merter evden eve nakliyat  firmas? olarak uzman ekibimiz ile sizlere istedi?iniz süre zarf?nca en iyi hizmeti sunaca??m?za emin olabilirsiniz.

 

MERTER EVDEN EVE NAKL?YAT NASIL GERÇEKLE??R?

 

           Merter evden eve nakliyat  olarak ilk önce ekibimiz evinize gelerek e?yalar? incelerler. Böylelikle Evinizde bulunan e?yalar için en uygun ekipman ve araç gereçleri tespit etmi? olurlar. Amac?m?z e?yalar?n?z sorunsuz ve ba?ar?l? bir ?ekilde nakliyat? i?lemlerinin gerçekle?mesidir. Bu süreçte art?k evden eve nakliyat i?lemleri ba?lam?? olacakt?r.

Gözlem ve incelemelerden sonra sizin belirledi?iniz gün ve saatlerde uzman ekiplerimiz taraf?ndan adresinize gelerek e?yalar?n?z de-monte esilir ve ambalajlama i?lemleri gerçekle?tirilmektedir.

Uzman ekibimiz taraf?ndan ambalajlanan e?yalar?n?z uygun kolilere yerle?tirilmektedir. Bu ?ekilde e?yalar?n?z?n zarar görmesini engellemi? oluruz. Sonra ki a?amada ambalajlanan e?yalar?n?z Merter evden eve nakliyat arac?na yerle?tirilerek yeni adresinize güvenle ta??yoruz. Merter evden eve nakliyat firmas? olarak kulland???m?z malzemeler özeldir. Çelik kasalarla üretilmi? malzemeler e?yalar?n?z?n güvenli?ini sa?lamaktad?r. Yeni eve getirilen e?yalar?n?z ekibimiz taraf?ndan kolilerden ç?kar?larak sizin istedi?iniz yerlere dikkatlice yerle?tirilmektedir.

Ayr?ca e?yalar?n montaj i?lemi de firmam?z taraf?ndan sa?lanmaktad?r. Son olarak ise firma ekibimiz e?yalar?n sorunsuz bir ?ekilde yerle?tirildi?inden emin olduktan sonra evinizi haz?r bir ?ekilde sizlere teslim eder. Firmam?z e?yalar?n?z? ta??madan önce nakliyat sigortas? kapsam?na da almaktad?r. Bu sigorta e?yalar?n?z zarar gördü?ünde hasarlar?n?z kar??lan?r ve ma?dur duruma dü?meniz engellenir.

??????

 

 

Read More