anadolu yakası even eve nakliyat

Nişantaşı Evden Eve Nakliyat

Ni?anta?? Evden Eve Nakliyat

Evden Eve Nakliyat Nedir?

Gedizler Nakliyat evden eve nakliyat hizmetinde sürdürre geldi?i kaliteli, güvenli ve ambalajl? hizmetini Ni?anta?? nda y?llard?r devam ettirmektedir. Gerek ni?anta?? içinde ve gerekse ba?ka semtlerden Ni?anta?? na yapt??? nakliyat hizmetlerinde mü?terilerinin hepsini memnun etmeyi ba?arm?? ve memnun mü?terilerilerimiz taraf?nfdan tavsiye edilmektedir.

Gedizler Nakliyat Ni?anta?? nda do?ru planlama, problem çözücü ve sistemli çal??mas? sayesinde mü?terilerine hizet vermektedir.

 

Mü?terilerimizin lay?k oldu?u hizmeti sunmaktan gurur duyuyoruz.

Read More

anadolu yakası even eve nakliyat

Merter Evden Eve Nakliyat

Merter Evden Eve Nakliyat

Merter Evden Eve Nakliyat

 

Evinden s?k?l?p yeni eve ta??nmak isteyenler çok iyi bilir. Ev ta??mak o kadar zorlu bir süreçtir ki karma?a içinde kal?n?r ço?u zaman. Bu karma?a sizi daha çok yorar. Sinir, stres derken tüm gününüz mahvolur. Tam bir ba? belas? haline gelir. Eee tabi durum böyle olunca eve nakliyat sektörü h?zla geli?mi? ve önem kazanm??t?r.

Eskiden bu zamana kadar Çok say?da firma geli?mi? ve bugüne yerlerini alm??lard?r. Merter evden eve nakliyat olarak Kurdu?umuz firma sayesinde ev ta??man?n stresi zorlu?unu omuzlar?n?zdan almay? amaçl?yoruz. Siz stres yapmadan, s?k?nt?ya girmeden arkan?za yaslan?p kahvelerinizi yudumlarken biz e?yalar?n?z? paketleyip yeni eve ta??yor ve ayn? zamanda ayn? gün içerisinde yeni evinizde kurulumlar?n? gerçekle?tiriyoruz.

Peki, Merter evden eve nakliyat  firmas? olarak nakliyat i?lemleri nas?l süreç içerisinde gerçekle?mektedir. Her i?te oldu?u gibi bu i?te de a?amalar? ve dikkat edilmesi gereken hususlar elbette vard?r. Kurdu?umuz ve ?uanda hizmetinize sundu?umuz Merter evden eve nakliyat  firmas? olarak uzman ekibimiz ile sizlere istedi?iniz süre zarf?nca en iyi hizmeti sunaca??m?za emin olabilirsiniz.

 

MERTER EVDEN EVE NAKL?YAT NASIL GERÇEKLE??R?

 

           Merter evden eve nakliyat  olarak ilk önce ekibimiz evinize gelerek e?yalar? incelerler. Böylelikle Evinizde bulunan e?yalar için en uygun ekipman ve araç gereçleri tespit etmi? olurlar. Amac?m?z e?yalar?n?z sorunsuz ve ba?ar?l? bir ?ekilde nakliyat? i?lemlerinin gerçekle?mesidir. Bu süreçte art?k evden eve nakliyat i?lemleri ba?lam?? olacakt?r.

Gözlem ve incelemelerden sonra sizin belirledi?iniz gün ve saatlerde uzman ekiplerimiz taraf?ndan adresinize gelerek e?yalar?n?z de-monte esilir ve ambalajlama i?lemleri gerçekle?tirilmektedir.

Uzman ekibimiz taraf?ndan ambalajlanan e?yalar?n?z uygun kolilere yerle?tirilmektedir. Bu ?ekilde e?yalar?n?z?n zarar görmesini engellemi? oluruz. Sonra ki a?amada ambalajlanan e?yalar?n?z Merter evden eve nakliyat arac?na yerle?tirilerek yeni adresinize güvenle ta??yoruz. Merter evden eve nakliyat firmas? olarak kulland???m?z malzemeler özeldir. Çelik kasalarla üretilmi? malzemeler e?yalar?n?z?n güvenli?ini sa?lamaktad?r. Yeni eve getirilen e?yalar?n?z ekibimiz taraf?ndan kolilerden ç?kar?larak sizin istedi?iniz yerlere dikkatlice yerle?tirilmektedir.

Ayr?ca e?yalar?n montaj i?lemi de firmam?z taraf?ndan sa?lanmaktad?r. Son olarak ise firma ekibimiz e?yalar?n sorunsuz bir ?ekilde yerle?tirildi?inden emin olduktan sonra evinizi haz?r bir ?ekilde sizlere teslim eder. Firmam?z e?yalar?n?z? ta??madan önce nakliyat sigortas? kapsam?na da almaktad?r. Bu sigorta e?yalar?n?z zarar gördü?ünde hasarlar?n?z kar??lan?r ve ma?dur duruma dü?meniz engellenir.

??????

 

 

Read More

anadolu yakası even eve nakliyat

Koşuyolu Evden Eve Nakliyat

Ko?uyolu Evden Eve Nakliyat

Evden Eve Nakliyat Nedir?

Gedizler Nakliyat istanbul un tüm ilçe ve semtlerinde evden eve nakliyat ve depolama hizmeti verdi?i gibi Ko?uyolu nda da kaliteli ve avrupa standartlar?nda vermektedir. Gedizler Nakliyat tüm hizmetlerini titizlikle ve sorumlu görev anlay???yla yerine getirir.

Gerek evden eve nakliyat gerekse ofista??ma veya depolama hizmetlerinde tüm i? a?amalar? planl? ve sitemli olarak uzman ve deneyimli personelimiz taraf?ndan gerçekle?tirilir.

Ko?uyolu nda evden eve nakliyat hizmetimiz mü?teri memnuniyet garantilidir. bundan dolay? tüm mü?terilerimiz bizi dostlar?na tavsiye ederek bizi ödüllendiriyorlar.

Mü?terilerimizin lay?k oldu?u hizmeti sunmaktan gurur duyuyoruz.

Read More

anadolu yakası even eve nakliyat

Kısıklı Evden Eve Nakliyat

K?s?kl? Evden Eve Nakliyat

Evden Eve Nakliyat Nedir?

Gedizler Nakliyat ?stanbul K?s?kl? da evden eve nakliyat hizmetinin yan?nda K?s?kl? da ofis ve büro ta??mac?l??? hizmeti de sunmaktad?r. Gedizler  Nakliyat K?s?kl? da verdi?i Ofis ta??mac?l?k hizmeti  sayesinde 1990 dan beri tercih edilen ve güvenilen marka haline gelmi?tir.  Gedizler Nakliyat olarak ?stanbul K?s?kl? da evden eve nakliyat hizmeti sunarken mü?teri memnuniyetini ön planda tutma anlay???m?z sayesinde K?s?kl? da yüzde yüz mü?teri memnuniyeti oran?na kavu?tuk. Bunun ödülünü de mü?teri tavsiyesi olarak almaktay?z.

K?s?kl? da Ev ve ofis nakliyat? fiyatlar? standart olmay?p ev veya ofisin oda say?s?, e?ya durumu, kat say?s? ve ta??n?lacak yerin kat veya mesafe durumuna ba?l? oldu?u için sabit de?ildir. Daha sa?l?kl? bir fiyatland?rma için size tavsiyemiz experimizi ça??rman?zd?r. Gelen experimiz expertiz hizmeti için sizden bir ücret talep etmez. Experimiz eviniz veya i?yerinizin durumunu göz önüne alarak sizin için en uygun fiyat? tespit eder. Fiyatta anla??lmas? durumunda anla?ma imzalan?r. Gerekirse ta??nma i?lemini ayr?nt?l? olarak anlat?r ve sizin yapman?z gerekenler konusunda bilgiler verir.

Read More

anadolu yakası even eve nakliyat

Kemerburgaz Evden Eve Nakliyat

Kemerburgaz Evden Eve Nakliyat

Evden Eve Nakliyat Nedir?

Gedizler Nakliyat Kemerburgaz da evden eve nakliyat, ofis ta??mac?l?k ve depolama hizmetleri vermektedir.

Evden eve nakliyat hizmetimiz y?llar?n verdi?i tecrube ve güven sayesinde memnuniyet garantili olarak devam etmektedir.

Tüm nakliye hizmetlerimizi ambalajl? olarak gerçekle?tiriyoruz. ambalaj malzemesi olarak kal?n naylon patpat kullan?yoruz. Kirlenme olas?l???na kar?? koltuk ve yataklar?n?z extra olarak streçlenir. E?yan?z yeni yerinizde kullanmaya haz?r ?ekilde kurularak size teslim edeilir.

Read More